PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który reguluje sytuację osoby zmarłej. Przede wszystkim dotyczy obszaru prawnego związanego z dziedziczeniem majątku, odpowiedzialności za długi spadkowe czy kwestie związane z prawem do zachowku, w tym sposób obliczania kwoty zachowku. Złożoność problematyki spadkowej sprawia, że w naszej opinii pomoc profesjonalisty jest niezbędna. Porada prawna pozwala wykluczyć negatywne konsekwencje wywołane wyobrażeniami bądź brakiem pełnej wiedzy odnośnie tego, co dzieje się ze spadkiem po śmierci spadkodawcy.

W obrębie prawa spadkowego Klienci mogą liczyć na naszą pomoc przy:

 • sporządzaniu testamentu
 • przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • ustaleniu zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe

Prowadzimy sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • podważanie ważności testamentu
 • wydziedziczenie
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
 • zachowek

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jakie są podstawowe zasady dziedziczenia majątku po zmarłym?

 

Dziedziczenie majątku może odbywać się na dwa sposoby. W zależności od tego czy zmarły sporządził testament może mieć miejsce dziedziczenie testamentowe bądź ustawowe. Dziedziczenie ustawowe regulowane jest przepisami prawa cywilnego, określając najbliższe osoby zmarłego, które automatycznie stają się spadkobiercami w przypadku braku testamentu.

Kto jest uznawany za spadkobiercę ustawowego w przypadku braku testamentu?

 

Spadkobiercami ustawowymi są zazwyczaj najbliżsi krewni zmarłego, włączając w to małżonka, dzieci, oraz rodziców. Kolejność dziedziczenia jest uregulowana przepisami kodeksu cywilnego, co oznacza, że w przypadku braku testamentu majątek przechodzi na spadkobierców według określonej kolejności.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

 

Aby złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, konieczne jest posiadanie takich dokumentów jak:
– skrócony odpis aktu zgonu
akt małżeństwa, w przypadku gdy żyje małżonek zmarłego
– odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobiercy
– dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za wpis w rejestrze spadkowym

Jakie są różnice między dziedziczeniem ustawowym a testamentowym?

 

Dziedziczenie ustawowe opiera się na relacjach rodzinnych, natomiast dziedziczenie testamentowe wynika z woli zmarłego wyrażonej w testamencie. Dlatego też, w dziedziczeniu testamentowym, osoba zmarła może swobodnie dysponować swoim majątkiem.

Czy można całkowicie wykluczyć kogoś z dziedziczenia w testamencie?

 

Testator ma prawo wykluczyć określone osoby z dziedziczenia w testamencie. Niemniej jednak, istnieją pewne ograniczenia wynikające z ustawy, takie jak prawo do zachowku dla dzieci i małżonka, które nie mogą być naruszone nawet w przypadku istnienia testamentu.

Co to jest zachowek?

 

Instytucja prawa cywilnego. Ma ona za zadanie zabezpieczenie interesów osób najbliższych dla spadkodawcy. Uniemożliwia ona spadkodawcy dowolne rozporządzanie swoim majątkiem. W ramach niej spadkobiercy są uprawnieni do otrzymania połowy kwoty, którą otrzymaliby w ramach dziedziczenia ustawowego. 

Czy można pozbawić kogoś prawa do zachowku?

 

Istnieje taka instytucja w prawie cywilnym jak wydziedziczenie, to właśnie dzięki niej można pozbawić w testamencie określonych członków rodziny prawa do zachowku

Jakie przesłanki muszą wystąpić aby doszło do wydziedziczenia? 

 

Aby doszło do wydziedziczenia trzeba udowodnić osobie, którą chcemy pozbawić prawa do zachowku, że postępuje ona wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Kolejną przesłanką jest dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Ostatnim powodem może być uporczywe niedopełnienie przez osobę mającą być wydziedziczoną obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.

Jakie są obowiązki spadkobierców wobec długów zmarłego?

 

Spadkobiercy mają co do zasady obowiązek odpowiadać za zobowiązania zmarłego z własnego majątku. Wszystko zależy od tego czy spadkobierca przyjmie spadek wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza. W pierwszej sytuacji spadkobierca odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem, bez ograniczeń. Natomiast w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, ale tylko do kwoty, którą stanowiła wartość uzyskanego spadku.

Kiedy i jak można unieważnić testament?

 

Testament może być unieważniony z różnych przyczyn, takich jak brak zdolności testamentowej zmarłego w chwili sporządzenia testamentu, wpływ osób trzecich na treść testamentu, czy też wystąpienie sytuacji sprzecznej z obowiązującym prawem.

Czy można nie przyjąć spadku?

 

Spadkobierca ma prawo odrzucić spadek. Procedura odrzucenia spadku wiąże się z złożeniem odpowiedniego oświadczenia przed sądem lub przed notariuszem. Spadkobierca może tego dokonać w terminie 6 miesięcy od czasu kiedy dowiedział się o powołaniu do spadku. Spadkobierca, który zdecydował się skorzystać z odrzucenia spadku jest traktowany tak jakby nie dożył jego otwarcia. Odrzucenie spadku pozwala uniknąć dziedziczenia długów, ale jednocześnie wiąże się z utratą wszelkich praw z niego wynikających. 

Czy osoba pozbawiona dziedziczenia może dochodzić swoich roszczeń w sądzie?

 

Osoba pozbawiona dziedziczenia, np. w przypadku testamentu, który jej nie uwzględnia, może próbować dochodzić swoich roszczeń w sądzie. Przyczyny takiego wykluczenia muszą być jednak bezprawne lub naruszające określone przepisy prawa.

Czy współmałżonek zmarłego automatycznie dziedziczy majątek po nim?

 

Współmałżonek zmarłego może być spadkobiercą, jednak zakres dziedziczenia może być zależny od okoliczności, takich jak posiadanie potomstwa, czy też istnienie innych spadkobierców.

Czym jest zapis zwykły? 

 

 

Zapis zwykły jest to rozporządzenie testamentowe, które zobowiązuje spadkobiercę ustawowego bądź do spełnienia świadczenia na rzecz określonej osoby, tzw. zapisobiercy.  Zapisobierca nabywa za to wierzytelność względem obciążonego spadkobiercy, a co za tym idzie może dochodzić sowich praw. 

Czy można zrobić testament wspólnie z drugą osobą? 

 

Testament może zawierać rozporządzenie tylko jednego spadkodawcy.  Istnieje zakaz sporządzania testamentów wspólnych. Testamenty takie są bezwzględnie nieważne. 

Powiedz nam o swoim problemie prawnym, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

 

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ SIĘ DO PRAWNIKA O POMOC?

Wsparcie radcy prawnego dla Klienta indywidualnego polegać może na udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu pisma lub umowy, analizie prawnej problemu.

Radca prawny zapewnia zastępstwo procesowe. Jako profesjonalista bierze udział w rozprawach, sporządza pisma procesowe oraz środki zaskarżenia.

Dla przedsiębiorcy pomoc profesjonalisty może okazać się jeszcze bardziej potrzebna. Niezliczona liczba przepisów oraz szybkość, z jaką zmienia się prawo utrudnia prowadzenie biznesu.

Drobne niedopatrzenie, niedoczytanie umowy, pochopne podpisanie dokumentu może pociągnąć za sobą poważne problemy prawne oraz znaczne straty finansowe.

FORMULARZ KONTAKOWY

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Rodzaj kontaktu

  Treść wiadomości


  ADRES SIEDZIBY

  UL. NARCYZOWA 2

  86-031 OSIELSKO


  RACHUNEK BANKOWY

  PKO Bank Polski S.A.

  72 1020 1475 0000 8602 0248 4350

  Copyright © 2024 Kancelaria Lidia Makarska Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl

  Umów poradę