MEDIACJE

Mediacje to alternatywny sposób rozwiązywania sporów, za pomocą neutralnej osoby trzeciej jaką jest mediator. Głównym celem mediacji jest pomoc stronom zaangażowanym w konflikt w samodzielnym i dobrowolnym osiągnięciu porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Proces mediacji jest poufny, co oznacza, że wszystkie informacje przekazane w trakcie mediacji nie mogą zostać ujawnione bez zgody stron ani na potrzeby sądu. Mediacja skupia się na poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań. Mediator pomaga stronom zrozumieć przyczyny konfliktu, identyfikować wspólne interesy i opracować plan działania. Mediacja niesie ze sobą wiele korzyści, pozwala oszczędzić czas i pieniądze klienta. Postępowanie mediacyjne z reguły trwa krócej i jest tańsze niż postępowanie sądowe. Pozwala także uniknąć stresu związanego z występowaniem przed sądem. W kancelarii Lidii Makarskiej mediacje są przeprowadzane w bezstresowej atmosferze z nastawieniem na wypracowanie porozumienia, które będzie zadowalać obie strony a co ważne ugoda mediacyjna będzie trwała.

prawnik mediacje

Kancelaria prowadzi sprawy o:

 • cywilnych, takich jak sprawy o zapłatę, dział spadku, spory przy realizacji umów
 • pracowniczych, takich jak mobbing, zapłata wynagrodzenia za pracę, przywrócenie do pracy bądź sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • sprawach gospodarczych, takich jak spory przy realizacji i negocjacjach umów handlowych
 • ustalanie istnienia stosunku pracy
 • rodzinnych, takich jak sprawy rozwodowe, o alimenty, spory dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenie i egzekwowanie kontaktów z dziećmi.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jakie są główne cele mediacji?

 

Głównym celem mediacji jest rozwiązanie konkretnego konfliktu. Ponadto ma ona również na celu nawiązanie współpracy między stronami. Proces ten dąży do osiągnięcia trwałego porozumienia, uwzględniającego indywidualne potrzeby i interesy każdej ze stron.

W jaki sposób mediator może wspomóc skłócone strony w znalezieniu porozumienia?

 

Mediator może wspomóc strony konfliktu poprzez ułatwianie komunikacji, identyfikowanie rzeczywistych potrzeb i interesów, a także pomaganie w tworzeniu rozwiązań, które satysfakcjonują obie strony. Jego rola polega na budowaniu zaufania i wspieraniu procesu negocjacji.

Jakie są różnice między mediacją a postępowaniem sądowym?

 

Między tymi postępowaniami zachodzi szereg różnic. Mediacja jest mniej sformalizowana niż skomplikowane postępowanie sądowe. Jeśli uda się wypracować porozumienie w sposób polubowny oznacza to, że uniknęło się wysokich kosztów sądowych, czy też kosztów komorniczych.

Kiedy warto skorzystać z usług mediatora w procesie rozwiązywania sporów?

 

Skorzystanie z usług mediatora jest zalecane w sytuacjach, gdzie strony chcą zachować kontrolę nad procesem rozwiązywania konfliktu, a także w przypadkach, gdy istnieje potrzeba zachowania relacji między stronami. Ponadto skorzystanie z usług mediatora może okazać się tańsze w porównaniu z kosztami postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

Jakie umiejętności powinien posiadać skuteczny mediator?

 

Skuteczny mediator powinien posiadać umiejętności pozwalające osiągnąć wysoki poziom komunikacji, empatię, zdolność analizy sytuacji.  Profesjonalny Mediator cechuje się bezstronnością, w równy sposób traktuje obie strony konfliktu. To także osoba zdolna budować atmosferę zaufania, umożliwiającą skuteczną współpracę. Mediator musi być osobą, co do której jesteśmy pewni, że zachowa wszelkie przekazywane w procesie mediacji informacje dla siebie. 

Czy mediacja może być stosowana w różnych sytuacjach?

 

Mediacja może być z powodzeniem stosowana na różnych płaszczyznach, od spraw rodzinnych, przez konflikty biznesowe, aż po spory z pracodawcą.  Każdy konflikt mogący zostać zażegnany w sposób polubowny może zostać rozwiązany przy pomocy mediacji.

Jakie są typowe etapy procesu mediacji?

 

Mediację możemy podzielić na cztery podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest zgłoszenie sprawy do mediacji. Następnie odbywa się wstępne spotkanie mediacyjne. Kolejnym etapem są sesje mediacyjne. Są to spotkania mające na celu wypracowanie porozumienia, zwykle trwające około 1-2 godziny. Końcowym etapem, do którego strony powinny dążyć jest podpisanie ugody

Czy mediacja może być skuteczna w przypadku konfliktów o skomplikowane kwestie prawne?

 

Mediacja może być skuteczna nawet w przypadku kwestii prawnych o znacznym stopniu skomplikowania, gdyż umożliwia stronom elastyczne podejście do rozwiązania problemu, a także bardziej indywidualne podejście do uwzględniania aspektów prawnych.

Jakie są potencjalne korzyści związane z korzystaniem z mediacji?

 

Dzięki mediacji możemy zaoszczędzić czas unikając przewlekłego postępowania sądowego czy egzekucji komorniczej. Mamy również możliwość zaoszczędzenia środków pieniężnych, nie musimy narażać się na koszty procesowe czy też koszty komornicze.

W jaki sposób mediacja może przyczynić się do budowania lepszych relacji między stronami konfliktu?

 

Mediacja jest szczególnie wskazana wówczas, kiedy chcemy zachować zdrowe relacje z osobą będącą np. naszym kontrahentem, z którą popadliśmy w konflikt. Bezpośrednie kierowanie sprawy na drogę procesu sądowego, może pogorszyć nasze, często już i tak nienajlepsze relacje. Mediacja pozwala tego uniknąć, a ponadto wypracować porozumienie satysfakcjonujące obie strony. 

Jakie są najczęstsze błędy, które strony konfliktu popełniają podczas procesu mediacji?

 

Błędy popełniane w trakcie mediacji obejmują brak otwartości na współpracę, nieefektywne komunikowanie się, a także niewłaściwe zrozumienie potrzeb i interesów drugiej strony.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji jest wiążąca?

 

Ugoda, którą strony zawarły przed mediatorem, aby mogła wywoływać takie same skutki jak ugoda zawarta przed sądem, wymaga zatwierdzenia przez sąd. W tym celu strony muszą wystosować do sądu odpowiedni wniosek. 

Jakie są zasady, którymi powinien kierować się mediator?

 

Zasady, którymi powinien kierować się mediator obejmują neutralność, uczciwość, troskę o równowagę w procesie mediacji oraz poszanowanie prywatności i poufności informacji.

Czy pełnomocnicy stron również mogą uczestniczyć w mediacji?

 

Pełnomocnicy stron także mogą uczestniczyć w postępowaniu. Ponadto strony mogą kontaktować się z nimi w formie zdalnej, w razie ich nieobecności. 

Czy po wzięciu udziału w mediacji nadal mogę skierować sprawę do sądu?

 

Wzięcie udziału w mediacji nie powoduje utraty możliwości ubiegania się o swoją wierzytelność. W sytuacji, w której strony nie wypracują porozumienia w ramach postępowania mediacyjnego, mogą one w dalszym ciągu dochodzić swoich roszczeń kierując sprawę na drogę postępowania sądowego.

Powiedz nam o swoim problemie prawnym, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

 

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ SIĘ DO PRAWNIKA O POMOC?

Wsparcie radcy prawnego dla Klienta indywidualnego polegać może na udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu pisma lub umowy, analizie prawnej problemu.

Radca prawny zapewnia zastępstwo procesowe. Jako profesjonalista bierze udział w rozprawach, sporządza pisma procesowe oraz środki zaskarżenia.

Dla przedsiębiorcy pomoc profesjonalisty może okazać się jeszcze bardziej potrzebna. Niezliczona liczba przepisów oraz szybkość, z jaką zmienia się prawo utrudnia prowadzenie biznesu.

Drobne niedopatrzenie, niedoczytanie umowy, pochopne podpisanie dokumentu może pociągnąć za sobą poważne problemy prawne oraz znaczne straty finansowe.

FORMULARZ KONTAKOWY

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Rodzaj kontaktu

  Treść wiadomości


  ADRES SIEDZIBY

  UL. NARCYZOWA 2

  86-031 OSIELSKO


  RACHUNEK BANKOWY

  PKO Bank Polski S.A.

  72 1020 1475 0000 8602 0248 4350

  Copyright © 2024 Kancelaria Lidia Makarska Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl

  Umów poradę