PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych i jednocześnie najobszerniejszych gałęzi prawa. Reguluje między innymi sprawy dotyczące prawa osobowego, prawa rzeczowego czy prawa zobowiązań.

Kancelaria Radcy Prawnego Lidii Makarskiej oferuje wsparcie w różnorodnych sprawach z zakresu prawa cywilnego. Pomagamy w sytuacjach, gdzie konieczne jest ubezwłasnowolnienie lub przymusowe leczenie osób potrzebujących wsparcia. Zapewniamy ochronę Twoich dóbr osobistych. Reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia, dążąc do uzyskania sprawiedliwego wynagrodzenia. Doradzamy w kwestiach związanych z umowami, zapłatą, bezpodstawnym wzbogaceniem i niewykonaniem umów. Pomagamy i w razie potrzeby prowadzimy sprawy dotyczące upadłości konsumenckiej. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi prawa rzeczowego, w tym o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości, o naruszenie posiadania, zarząd rzeczą wspólną, ustanowienie służebności czy zniesienie współwłasności. Oferujemy także wsparcie w uzgodnieniu treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Niezależnie od natury Twojej sprawy, jesteśmy gotowi dostarczyć Ci kompleksową pomoc prawną, dbając o Twoje interesy.

W zakresie prawa cywilnego oferujemy Klientom pomoc w sprawach o:

 • zapłatę
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • eksmisję
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie służebności
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • upadłość konsumencką
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
 • o naruszenie posiadania
 • zarząd rzeczą wspólną
 • ubezwłasnowolnienie
 • przymusowe leczenie osób chorych i uzależnionych
 • ochronę dóbr osobistych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub podstępu

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Czym grozi wezwanie do zapłaty?

 

Wezwanie do zapłaty z reguły opatrzone jest przymiotem „przedsądowego”, więc sama jego nazwa wskazuje, że niedostosowanie się do wezwania do zapłaty spowodować może skierowanie sprawy na drogę sądową. 

Jakie kroki prawne są dostępne dla strony poszkodowanej w przypadku naruszenia warunków umowy przez drugą stronę?

 

Przede wszystkim istnieje odpowiedzialność kontraktowa uregulowana w art. 471 KC, w myśl której dłużnik zobowiązany zostaje do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jakie zostało wyszczególnione w umowie. Poszkodowany może także rozwiązać umowę oraz domagać się wynikających z tego zwrotu poniesionych kosztów. Nie wszystko musi się jednak kończyć sądem – zawsze warto dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sprawy, nawet w drodze ugody sądowej lub przed mediatorem.

Jakie warunki należy spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

 

Aby sąd uwzględnił wniosek o upadłość konsumencką, należy wykazać, że dłużnik popadł w stan niewypłacalności. Niewypłacalność następuje wtedy, gdy dłużnik zalega z wykonywaniem zobowiązań pieniężnych dłużej niż 3 miesiące. Związane jest z tym domniemanie faktyczne, które może zostać jednak obalone – dlatego na dłużniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że stał się niewypłacalny i nie może dalej wykonywać swoich zobowiązań.

Czym jest bezpodstawne wzbogacenie?

 

Bezpodstawne wzbogacenie jest zobowiązaniem pozaumownym, czyli takim, które powstaje ze względu na zaistnienie innych okoliczności niż zawarcie umowy między stronami. Stosując się do definicji legalnej z art. 405 Kodeksu cywilnego instytucja ta polega na osiągnięciu korzyści majątkowej bez podstawy prawnej kosztem innej osoby.

Kogo nie można eksmitować?

 

Niezgodne z prawem jest usunięcie z lokalu lub nieruchomości kobiet w ciąży, dzieci, osób niepełnosprawnych, obłożnie chorych, emerytów i rencistów oraz bezrobotnych. Nawet jeśli zachodzi przesłanka nieposiadania tytułu prawnego do lokalu nieruchomości, przepisy związane z eksmisją nie dotyczą osób należących do powyższych grup.

W jaki sposób można formalnie dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości?

 

Zniesienie współwłasności nieruchomości można zrealizować poprzez sporządzenie aktu notarialnego lub zawarcie ugody między współwłaścicielami. Konieczne jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, takich jak umowy kupna-sprzedaży, oraz uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych związanych z nieruchomością. W przypadku, gdy współwłaściciele nie są w stanie dojść do porozumienia, może być konieczne skierowanie sprawy do sądu, który podejmie decyzję w sprawie podziału lub sprzedaży nieruchomości.

W jakim celu można ustanowić służebność?

 

Służebności jako ograniczone prawa rzeczowe, mają za zadanie zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości kosztem tej obciążonej. Dotyczy to służebności gruntowych i służebności przesyłu. Szczególnym rodzajem są służebności osobiste, które polegają na obciążeniu nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb innej osoby fizycznej niż właściciel. Przykładem takiej służebności może być służebność mieszkania. 

Ile lat musi upłynąć, aby skutecznie dokonać zasiedzenia nieruchomości?

 

Zasiedzenie jest instytucją związaną z dawnością, czyli polegającą na utracie, osłabieniu lub nabyciu prawa wskutek upływu czasu i zaniechania działania osoby uprawnionej. W prawie polskim rozróżnia się zasiedzenie w dobrej wierze oraz w złej wierze. Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze dokonuje się po upływie 20 lat, natomiast do zasiedzenia w złej wierze musi upłynąć 30 lat.

Czym jest roszczenie posesoryjne?

 

Roszczenie posesoryjne służy ochronie posiadania na drodze sądowej. Jeśli dokonano naruszenia posiadania, a nie są możliwe do zastosowania środki obrony koniecznej w celu przywrócenia stanu poprzedniego, można wystąpić do sądu właśnie o przywrócenie stanu poprzedniego i zaniechanie dalszych naruszeń. Warunkiem jest to, ażeby możliwe być ustalenie faktycznego posiadania – trudności pojawiają się w kwestii współwłasności, np. w przypadku majątku wspólnego małżonków

Na czym polega zarząd rzeczą wspólną?

 

Rzecz wspólna to rzecz, której własność przypada kilku osobom. Współwłasność charakteryzuje się niepodzielnością – a więc każdy współwłaściciel włada daną rzeczą w takim samym zakresie.  Zarząd rzeczą wspólną może dzielić się na czynności wchodzące w zakres zwykłego zarządu jak i wykraczające poza ten zakres. Do czynności zwykłego zarządu wymagana jest zgoda większości właścicieli, zaś do czynności przekraczających zwykły zarząd – np. zbycie danej rzeczy – potrzebna jest jednomyślna zgoda współwłaścicieli.

Kiedy znajduje zastosowanie ubezwłasnowolnienie?

 

Ubezwłasnowolniona całkowicie może zostać osoba, która nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, a dzieje się to na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń, w szczególności pijaństwa lub narkomanii. Przesłanki do ubezwłasnowolnienia częściowego są tożsame, różnicę stanowią skutki takiego orzeczenia. Ubezwłasnowolniony częściowo może bowiem dokonywać zwykłych czynności prawnych życia codziennego, zaś do tych poważniejszych potrzebuje zgody kuratora.

Kiedy sąd może skierować na przymusowe leczenie osoby chorej lub uzależnionej?

 

Posługując się przykładem osoby uzależnionej od alkoholu, to na przymusowe leczenie skierowana może zostać osoba, której uzależnienie powoduje rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, zakłóca spokój i mir domowy, porządek publiczny czy naraża na straty pracodawcę chorego. Jest to uregulowane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czym są dobra osobiste?

 

Brak jednoznacznej definicji dóbr osobistych, jednak pokusić się można o wyinterpretowanie jej z art. 23 KC. Są to więc dobra niemajątkowe przysługujące, każdej osobie fizycznej oraz prawnej, które pozostają pod ochroną prawa. Ustawodawca podaje, że przykładem takich dóbr jest przede wszystkim cześć (dobre imię), zdrowie, wolność, wizerunek bądź tajemnica korespondencji.

Jaka jest różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem?

 

Mówiąc w największym skrócie, odszkodowanie zazwyczaj odnosi się do rekompensaty finansowej za rzeczywiste straty materialne (za wyrządzoną szkodę), podczas gdy zadośćuczynienie dotyczy rekompensaty za doznane szkody w sferze niemajątkowej, takie jak cierpienie psychiczne czy naruszenie dóbr osobistych (za krzywdę). W wielu sytuacjach, zwłaszcza w sprawach odszkodowawczych, obie formy świadczeń mogą występować jednocześnie.

Czy oświadczenie woli złożone pod wpływem błędu czy podstępu jest skuteczne prawnie?

 

Tak. Dopóki nie udowodni się, że czynność prawna została dokonana pod wpływem błędu czy podstępu, wywołuje ona skutki prawne. Oznacza to nieważność względną, która uzależniona jest od wykazania, że wystąpiły okoliczności wypełniające przesłanki z przepisów o wadach oświadczenia woli.

Powiedz nam o swoim problemie prawnym, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ SIĘ DO PRAWNIKA O POMOC?

Wsparcie radcy prawnego dla Klienta indywidualnego polegać może na udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu pisma lub umowy, analizie prawnej problemu.

Radca prawny zapewnia zastępstwo procesowe. Jako profesjonalista bierze udział w rozprawach, sporządza pisma procesowe oraz środki zaskarżenia.

Dla przedsiębiorcy pomoc profesjonalisty może okazać się jeszcze bardziej potrzebna. Niezliczona liczba przepisów oraz szybkość, z jaką zmienia się prawo utrudnia prowadzenie biznesu.

Drobne niedopatrzenie, niedoczytanie umowy, pochopne podpisanie dokumentu może pociągnąć za sobą poważne problemy prawne oraz znaczne straty finansowe.

FORMULARZ KONTAKOWY

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Rodzaj kontaktu

  Treść wiadomości


  ADRES SIEDZIBY

  UL. NARCYZOWA 2

  86-031 OSIELSKO


  RACHUNEK BANKOWY

  PKO Bank Polski S.A.

  72 1020 1475 0000 8602 0248 4350

  Copyright © 2024 Kancelaria Lidia Makarska Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl

  Umów poradę