POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Stronom w postępowaniu egzekucyjnym przysługuje wiele uprawnień, które można wykorzystać w dwojaki sposób, jako wierzyciel lub jako dłużnik. W celu dochodzenia własnych roszczeń – w przypadku wierzyciela, bądź ochrony majątku – w przypadku dłużnika. W zakres naszych usług wchodzi pomoc prawna świadczona obydwu stronom postępowania. Klientom naszej kancelarii gwarantujemy staranność w działaniach, mających na celu rozwiązanie danej sprawy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź w siedzibach naszych kancelarii w Osielsku, Bydgoszczy i Toruniu.

Pomoc prawną na etapie postępowania egzekucyjnego realizujemy poprzez:

 • wytaczanie powództw o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
 • wytaczanie powództw o wyłączenie zajętego przedmiotu spod egzekucji          
 • przygotowywanie wniosków o wszczęcie egzekucji
 • sporządzanie skarg na czynności komornika

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Co to jest egzekucja komornicza?

 

Egzekucja komornica proces będący końcowym etapem windykacji długów.  Polega na zastosowaniu dozwolonych środków przymusu przez komornika w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Jakie są główne etapy postępowania egzekucyjnego?

 

Postępowanie egzekucyjne obejmuje kilka kluczowych etapów. Na początku, po uzyskaniu tytułu wykonawczego, strona uprawniona zwraca się do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Następnie komornik dokonuje wstępnej weryfikacji sytuacji majątkowej dłużnika. Po ocenie możliwości egzekucyjnych, komornik przystępuje do faktycznych działań mających na celu zaspokojenie wierzyciela, takich jak zajęcie rachunków bankowych czy licytacja mienia.

Kto może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji?

 

Z wnioskiem o wszczęcie egzekucji może wystąpić osoba posiadająca tytuł wykonawczy, czyli dokument potwierdzający zobowiązanie dłużnika

Jakie dokumenty składają się na tytuł wykonawczy?

 

Podstawowym dokumentem do wszczęcia egzekucji jest tytuł wykonawczy. Składają się na niego 2 dokumenty-tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Jakie środki zabezpieczające mogą być stosowane w trakcie postępowania egzekucyjnego?

 

W trakcie egzekucji można stosować różnorodne środki zabezpieczające, takie jak zajęcie rachunków bankowych, zajęcie wynagrodzenia, a także zabezpieczenia na nieruchomościach lub innych składnikach majątkowych dłużnika.

Jakie są możliwości dłużnika w przypadku egzekucji jego majątku?

 

Dłużnik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec egzekucji oraz skorzystać z określonych ustawowo środków ochrony, takich jak wniesienie sprzeciwu, wniesienie wniosku o zawieszenie egzekucji czy próba ugody z wierzycielem.

Czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę?

 

Z wynagrodzenia za pracę może być przeprowadzona egzekucja. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć tylko do 3/5 kwoty wynagrodzenia, które wpływa na konto, natomiast w pozostałych sytuacjach wolne od zajęcia jest 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Jaka jest rola komornika sądowego w procesie egzekucyjnym?

 

Komornik sądowy pełni kluczową rolę w procesie egzekucyjnym. Prowadzi egzekucję sądową, mając na celu przy zastosowaniu odpowiednich środków przymusu wyegzekwowanie wierzytelności przysługującej wierzycielowi. 

Czy egzekucja może dotyczyć nieruchomości dłużnika?

 

Egzekucja może polegać na przejęciu nieruchomości dłużnika, w celu jej spieniężenia.

Czego może dotyczyć egzekucja?

 

Egzekucja komornicza może być prowadzona między innymi z: wynagrodzenia dłużnika, środków przechowywanych na jego rachunkach bankowych, praw majątkowych, gospodarstw rolnych, przedsiębiorstwa, a także ruchomości i nieruchomości. 

Jakich ruchomości nie może zająć komornik?

 

Komornik nie może zająć najpotrzebniejszych ruchomości dłużnika. Art. 829 k.p.c. wymienia przedmioty nie podlegające egzekucji komorniczej. Należą do nich między innymi: 

– przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników

– pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

– zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika 

– narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych

– pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części pensji; u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie

– przedmioty niezbędne do nauki, przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową

– leki

– przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny

Czy dłużnik uchylający się od spłaty długu może ponieść konsekwencje?

 

Unikanie spłaty zobowiązań może wiązać się z wieloma negatywnymi konsekwencjami dla dłużnika. Osoba taka traci na wiarygodności w oczach wspólników i potencjalnych kredytodawców.

Nieregulowanie zobowiązań wpływa na zwiększenie kosztów postępowania i odsetek. 

Czym jest egzekucja świadczeń niepieniężnych?

 

Jest to sposób dochodzenia roszczeń przez wierzyciela. Wierzyciel może zostać zaspokojony poprzez odebranie ruchomości, nieruchomości a także dzięki działaniu lub zaniechaniu dłużnika.

Na czym polega egzekucja z nieruchomości? 

 

Egzekucja z nieruchomości polega na przeprowadzeniu postępowania przez komornika, które wszczynane jest na wniosek wierzyciela. Wniosek precyzuje przedmiot i sposób egzekucji. 

Do jakiego komornika złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

 

Wierzyciel ma ograniczone prawo wyboru komornika. Zazwyczaj komornikiem właściwym będzie ten, który ma rewir odpowiedni dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Ponadto wierzyciel może również wybrać np. przez wzgląd na zaufanie komornika spoza rewiru, ale musi właściwy na obszarze danego sądu apelacyjnego.  Wybór ten nie jest jednak możliwy w sprawach, których przedmiotem są nieruchomości i te, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Powiedz nam o swoim problemie prawnym, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

 

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ SIĘ DO PRAWNIKA O POMOC?

Wsparcie radcy prawnego dla Klienta indywidualnego polegać może na udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu pisma lub umowy, analizie prawnej problemu.

Radca prawny zapewnia zastępstwo procesowe. Jako profesjonalista bierze udział w rozprawach, sporządza pisma procesowe oraz środki zaskarżenia.

Dla przedsiębiorcy pomoc profesjonalisty może okazać się jeszcze bardziej potrzebna. Niezliczona liczba przepisów oraz szybkość, z jaką zmienia się prawo utrudnia prowadzenie biznesu.

Drobne niedopatrzenie, niedoczytanie umowy, pochopne podpisanie dokumentu może pociągnąć za sobą poważne problemy prawne oraz znaczne straty finansowe.

FORMULARZ KONTAKOWY

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Rodzaj kontaktu

  Treść wiadomości


  ADRES SIEDZIBY

  UL. NARCYZOWA 2

  86-031 OSIELSKO


  RACHUNEK BANKOWY

  PKO Bank Polski S.A.

  72 1020 1475 0000 8602 0248 4350

  Copyright © 2024 Kancelaria Lidia Makarska Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl

  Umów poradę